Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

_____________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

_____________________________________

(повне та скорочене найменування роботодавця —

_____________________________________

юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)

ЗАЯВА
про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства

Прошу видати дозвіл на застосування праці

_____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________

(громадянство/підданство)

на строк ________________________________________________________

(зазначається строк дії дозволу згідно з вимогами статті 423 Закону України
“Про зайнятість населення”)

на посаді (за професією) ___________________________________________,

(згідно з Національним класифікатором
ДК 003:2010 “Класифікатор професій”)

який є:

  • іноземним найманим працівником;

  • відрядженим іноземним працівником;

  • внутрішньокорпоративним цесіонарієм;

  • іноземним високооплачуваним професіоналом;

  • засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;

  • іноземним працівником творчої професії;

  • іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

  • особою, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або особою, яка оскаржує рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;

  • іноземним ІТ-професіоналом;

  • випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу ____________________________________________.

                          (назва світового рейтингу)

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.

Адреса електронної пошти _____________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”________________

Місцезнаходження роботодавця — юридичної особи/фізичної особи — підприємця _______________________________________________________

Контактний телефон ___________________________________________

Додаток: на ___ арк.

 

___ ___________ 20___ р.

 

 

____________________

(підпис керівника юридичної особи ∕ фізичної особи — підприємця)

________________

(ініціали та прізвище)

МП (за наявності) _____________________

Зразок: заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства